காதல் சுவடு

Haley and Michael
உட்சுவாசத்தில் ஆக்சிஜன் உட்செல்வதாயும் வெளிச்சுவாசத்தில் காபனிரொட்சைடு வெளிவருவதையும் விளக்கியது விஞ்ஞானம்;

இருசுவாசத்திலும் வெளிவராமல் குருதி அணுக்களுக்குள் குந்திக்கொண்டிருக்கும் காதலை, காதலின் தேசிய மொழியாம் கவிதையில் சொல்கிறது இந்த குறும்படம்.

நான் சுவைத்தது , உங்கள் சுவை நரம்புகளையும் கொஞ்சம் தீண்டட்டும்.
0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More