ஒருதலை [கவிதை]

Winter pleasure
நான் வந்த நேரம்
நீயிருக்கவில்லை....

நீ வந்த நேரம்
நானின்று இல்லை.....

நாம் என்ற பன்மைக்குள்

-ஜாவிட் ரயிஸ்

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More