අපේ සාදු!

Photobucket
(சிங்கள மொழியில் முதல் முயற்சி )
ගමේ පන්සල අපේ පන්සල කියා
අපේ පොඩි සාදුගෙන් පන්සිල් පද ඇහුවා
මට තාම මතකයි අපේ සාදු!

වෙසක් සඳ පායන්න කලින්
ලොකුම කූඩුව හදන සිතින්
මාර්ටින් සීයාගේ වත්තේ - හොරෙන්
උණබට කපන්න ගිහින්
ඇති වෙන්න ගුටි කාපු
ඒ පුංචි කාලේ
අද වගේම
මතකයි අපේ සාදු!

ජාතක කතා තේරුනත් නැතත්
අපේ තොරණ කියා ආඩම්බරෙන්
අහල පහල ගමේ එවුන්
එක්කන් ආවා අදටත්
මතකයි
අපේ සාදු!

අවුරුදු ගානක් ගෙවී ගියත්
එදා වගේම අදත් ආසයි
චමින්ද, නිර්මල් එක්ක ඇවිත්
පන්සල් වත්තේ පේර කඩන්නට
අපේ සාදු බලන් යන්නට

"තම්බියා" කියා අපේ සාදු
පන්නගන්නේ නැත්නම්


                         -- ජාවිඩ් රයිස්


Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 
                             

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More